Thông báo tổ chức học phần “Thực tập cơ sở” của ngành Quản trị thương hiệu, khóa 2021

Thông báo tổ chức học phần “Thực tập cơ sở” của ngành Quản trị thương hiệu, khóa 2021

Học kỳ II năm học 2023 – 2024, sinh viên khóa 2021, ngành Quản trị thương hiệu tổ chức học phần Thực tập cơ sở 1 và 2 (5 tín chỉ/học phần) kể từ tuần thứ hai của tháng 4/2024 đến hết tháng 9/2024, trong đó có 45 ngày, sinh viên làm việc tại cơ sở thực tập.

Công tác tổ chức thực tập gồm 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn chuẩn bị (từ 20/01/2024 đến 15/03/2024): Phổ biến nhiệm vụ, lịch trình và phân công cơ sở thực tập cho sinh viên.

Sinh viên được khuyến khích tự liên hệ cơ sở thực tập theo hướng dẫn của Khoa. Nếu sinh viên đăng ký tự liên hệ nhưng không thành công thì sinh viên nhận cơ sở thực tập theo sắp xếp của Khoa. Sinh viên có nhu cầu tự liên hệ cơ sở thực tập chú ý nhận hướng dẫn từ phòng Đào tạo và Công tác sinh viên vào ngày 26/01/2024 để triển khai.

[cập nhật, 26/01/2024]

Hướng dẫn sinh viên tự liên hệ cơ sở thực tập: Xem tại đây

2. Giai đoạn triển khai (từ 16/03/2024 đến 18/07/2024): Tập huấn cho sinh viên tại Khoa (trong 2 tuần), sinh viên đi thực tập (trong 9 tuần) và nộp báo cáo kết quả thực tập, hồ sơ thực tập, đánh giá quá trình sinh viên thực tập của cơ sở thực tập.

3. Giai đoạn đánh giá tổng kết (từ 19/07/2024 đến 30/09/2024): Khoa đánh giá kết quả thực tập của sinh viên, tổ chức đánh giá công tác tổ chức thực tập và Hội nghị báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên ngành Quản trị thương hiệu lần thứ nhất

Nguồn: Internet

Dưới đây là thông tin phổ biến đợt 1 cho sinh viên để chuẩn bị thực tập, bao gồm:

1. Đề cương học phần Thực tập cơ sở: Xem tại đây

2. Lịch trình tổ chức Thực tập cơ sở của 21TH: Xem tại đây

3. Nhiệm vụ thực tập của sinh viên: Xem tại đây

4. Bản đánh giá quá trình thực tập của sinh viên: Xem tại đây

Trong tuần từ 26/02 đến 29/02/2024, Khoa phổ biến thông tin đợt 2 cho sinh viên về thực tập, bao gồm:

1. Mẫu Nhật ký thực tập: Xem tại đây

2. Mẫu Báo cáo kết quả thực tập: Xem tại đây

3. Mẫu Phiếu đánh giá báo cáo thực tập (rubric đánh giá): Xem tại đây

4. Nội dung, lịch trình tập huấn cho sinh viên trước khi đi thực tập: Xem tại đây