Đào tạo Tiến sĩ

Th9
12

CCĐT tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Cung cấp đội ngũ các nhà khoa học có khả năng nghiên cứu và tổ chức NCKH thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu độc lập, tăng cường công bố các công trình nghiên cứu và các sản phẩm ứng dụng, chuyển giao về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hướng tới chuẩn quốc tế

DETAIL
TOP