Đào tạo Thạc sĩ

Th11
07

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÁNG 11 NĂM 2022

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 11 năm 2022, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

DETAIL
Th9
12

CTĐT Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế để vừa đáp ứng các nhu cầu trong nước cũng như tham gia các hoạt động quốc tế về biến đổi khí hậu.

DETAIL
TOP