Đào tạo Sau đại học

Th11
12

Lịch trình đào tạo năm học 2022 – 2023

Năm học bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 8 với 2 học kỳ chính, 1 học kỳ phụ. Mỗi học kỳ chính có 15 tuần dạy học, học kỳ phụ có 8 tuần.

DETAIL
Th11
07

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÁNG 11 NĂM 2022

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 11 năm 2022, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

DETAIL
Th9
12

CCĐT tiến sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Cung cấp đội ngũ các nhà khoa học có khả năng nghiên cứu và tổ chức NCKH thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu độc lập, tăng cường công bố các công trình nghiên cứu và các sản phẩm ứng dụng, chuyển giao về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hướng tới chuẩn quốc tế

DETAIL
Th9
12

CTĐT Thạc sĩ Biến đổi khí hậu

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế để vừa đáp ứng các nhu cầu trong nước cũng như tham gia các hoạt động quốc tế về biến đổi khí hậu.

DETAIL
Th9
12

Hội nghị tập huấn về phương pháp giảng dạy của giảng viên (năm học 2022-2023)

Hội nghị do Phòng Đào tạo và công tác sinh viên tổ chức cho đội ngũ giảng viên đang công tác tại Khoa. 

DETAIL
TOP