Chương trình đào tạo đại học

Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2023

Năm 2023, Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục mở ngành thứ năm trong đào tạo trình độ đại học, ngành Thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành: Đồ họa công nghệ số: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ Thiết kế nội thất bền vững: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2022

Khóa 2022, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học thêm hai ngành mới. Nâng tổng sổ ngành đào tạo đại học thành 4 ngành. Thực hiện Hướng dẫn 1144/HD-ĐHQGHN ngày 03/4/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học khóa 2021

Khóa 2021, Khoa Các khoa học liên ngành đào tạo trình độ đại học với hai ngành đào tạo: Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Yêu cầu tích lũy 124 tín chỉ Ngành Quản trị thương hiệu: Yêu cầu tích lũy 121 tín chỉ Quyết định số 3965/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2020 ban hành chương trình [...]
DETAIL
TOP