Đào tạo Đại học

Th2
21

Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TESTS) tháng 3/2024

Chứng chỉ kỳ thi ĐGNL ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp tại ĐHQGHN được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp đại học.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học
DETAIL
Th2
18

Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Kỹ năng bổ trợ học kỳ II, năm học 2023 – 2024

Học phần điều kiện là các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc
phòng – an ninh và kỹ năng bổ trợ. Kết quả đánh giá các học phần điều kiện không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp (Quy chế 3626, Điều 5, Khoản 2, Điểm g)

DETAIL
Th1
25

Thông báo tổ chức học phần “Thực tập cơ sở” của ngành Quản trị thương hiệu, khóa 2021

Thực tập là hành trình khám phá năng lực của bản thân bằng những thách thức cao hơn giới hạn mà bạn đã biết.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Tin tức
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2023

Năm 2023, Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục mở ngành thứ năm trong đào tạo trình độ đại học, ngành Thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành: Đồ họa công nghệ số: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ Thiết kế nội thất bền vững: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2022

Khóa 2022, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học thêm hai ngành mới. Nâng tổng sổ ngành đào tạo đại học thành 4 ngành. Thực hiện Hướng dẫn 1144/HD-ĐHQGHN ngày 03/4/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo [...]
DETAIL
Th1
17

Chương trình đào tạo đại học khóa 2021

Khóa 2021, Khoa Các khoa học liên ngành đào tạo trình độ đại học với hai ngành đào tạo: Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Yêu cầu tích lũy 124 tín chỉ Ngành Quản trị thương hiệu: Yêu cầu tích lũy 121 tín chỉ Quyết định số 3965/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2020 ban hành chương trình [...]
DETAIL
Th11
10

Bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng giao tiếp nghề nghiệp

Chính sách mới của Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên đại học và dùng xét tuyển đầu vào đào tạo cao học.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Kiểm tra, thi . Tin tức
DETAIL
Th10
15

Lịch trình đào tạo đại học năm học 2023 – 2024

Lịch trình đào tạo năm học có thể điều chỉnh chi tiết nhưng không thay đổi các khung thời gian kết thúc học, thi và bắt đầu các kỳ nghỉ, trừ trường hợp phát sinh đặc biệt.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Văn bản
DETAIL
Th6
29

Điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với khoá 2021

Ngày 22/6/2023, tại công văn số 2180/ĐHQGHN-ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2021 trở về trước.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Tin tức . Văn bản
DETAIL
Th6
03

Thông báo về kiểm tra trình độ tiếng Anh khóa 2022 vào buổi sáng, 17/6/2023

Bài kiểm tra xác định sinh viên đạt yêu cầu/KHÔNG đạt yêu cầu để đăng ký học chính thức học phần B1, để triển khai hoạt động dạy, học cho phù hợp từ năm học 2023 – 2024.

By Đinh Việt Hải | Đào tạo Đại học . Kiểm tra, thi . Tin tức
DETAIL
TOP