Tốt nghiệp

Th4
24

Hướng dẫn xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Việc xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội có sự khác nhau giữa các khóa học, kể từ khóa 2022 trở đi so với trước đó.

DETAIL
TOP