Chương trình đào tạo đại học khóa 2021

Chương trình đào tạo đại học khóa 2021

Khóa 2021, Khoa Các khoa học liên ngành đào tạo trình độ đại học với hai ngành đào tạo:

  • Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Yêu cầu tích lũy 124 tín chỉ
  • Ngành Quản trị thương hiệu: Yêu cầu tích lũy 121 tín chỉ

Quyết định số 3965/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2020 ban hành chương trình đào tạo và giao nhiệm vụ ngành Quản trị thương hiệu: Xem tại đây

Quyết định số 683/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/03/2021 ban hành chương trình đào tạo và giao nhiệm vụ ngành Quản trị tài nguyên di sản: Xem tại đây