Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2022

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2022

Khóa 2022, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh đào tạo trình độ đại học thêm hai ngành mới. Nâng tổng sổ ngành đào tạo đại học thành 4 ngành. Thực hiện Hướng dẫn 1144/HD-ĐHQGHN ngày 03/4/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo tại ĐHQGHN, cuối tháng 12/2023, ĐHQGHN đã ban hành quyết định điều chỉnh CTĐT cả 4 ngành của Khoa:

  • Ngành Quản trị thương hiệu: Yêu cầu tích lũy 130 tín chỉ
  • Ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững: Yêu cầu tích lũy 135 tín chỉ
  • Ngành Quản trị tài nguyên di sản: Yêu cầu tích lũy 131 tín chỉ
  • Ngành Quản lý giải trí và sự kiện: Yêu cầu tích lũy 130 tín chỉ

Quyết định số 4925/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) trình độ đại học ngành Quản trị thương hiệu: Xem tại đây

Quyết định số 4926/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) trình độ đại học ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững: Xem tại đây

Quyết định số 4927/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) trình độ đại học ngành Quản trị tài nguyên di sản: Xem tại đây

Quyết định số 4928/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 ban hành chương trình đào tạo (điều chỉnh) trình độ đại học ngành Quản lý giải trí và sự kiện: Xem tại đây