Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2023

Chương trình đào tạo đại học áp dụng từ khóa 2023

Năm 2023, Khoa Các khoa học liên ngành tiếp tục mở ngành thứ năm trong đào tạo trình độ đại học, ngành Thiết kế sáng tạo với các chuyên ngành:

  • Đồ họa công nghệ số: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ
  • Thiết kế nội thất bền vững: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ
  • Thời trang và sáng tạo: Yêu cầu tích lũy 132 tín chỉ

Quyết định số 1087/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/03/2023 ban hành chương trình đào tạo và giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thiết kế sáng tạo: Xem tại đây