Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học tại Khoa Các khoa học liên ngành

Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học tại Khoa Các khoa học liên ngành

Ngày 10/3/2023, Chủ nhiệm khoa Các khoa học liên ngành ban hành Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy tại Khoa Các khoa học liên ngành (gọi tắt là Hướng dẫn 162) và áp dụng từ học kỳ II năm học 2022 – 2023.

Toàn văn hướng dẫn xem tại đây

Ngày 31/01/2024, Chủ nhiệm khoa Các khoa học liên ngành ban hành Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong Hướng dẫn 162 về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy tại Khoa Các khoa học liên ngành (gọi tắt là Thông báo 100) và áp dụng từ học kỳ I, năm học 2023 – 2024.

Toàn văn thông báo xem tại đây.