Thông báo về kiểm tra trình độ tiếng Anh khóa 2022 vào buổi sáng, 17/6/2023

Thông báo về kiểm tra trình độ tiếng Anh khóa 2022 vào buổi sáng, 17/6/2023

Thực hiện Hướng dẫn 1011/HD-ĐHQGHN ngày 23/3/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ và Thông báo số 357/KHLN-ĐT ngày 14/4/2023 của Chủ nhiệm khoa Khoa Các khoa học liên ngành (từ đây viết tắt là Khoa) về việc giảng dạy học phần ngoại ngữ trình độ đại học, Khoa tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên khóa 2022 như sau:

1. Mục đích: Đánh giá hiện trạng năng lực tiếng Anh của sinh viên để mở lớp học trong học kỳ I năm học 2023 – 2024.

 2. Mục tiêu: 100% sinh viên thuộc đối tượng kiểm tra dự thi. Không áp dụng miễn trừ cho bất kỳ trường hợp nào.

 3. Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên khóa 2022 không thuộc diện miễn học, miễn thi tính đến thời điểm 30/5/2023 đều phải làm bài kiểm tra, ngoại trừ các sinh viên xuất trình chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng quy định công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ B1 thì không phải kiểm tra nhưng vẫn phải học tính tín chỉ theo quy định.

4. Thông tin về bài kiểm tra:

– Phạm vi bài thi: Kiểm tra 3 kỹ năng nghe – đọc – viết.

– Thời gian làm bài: 120 phút.

– Bài kiểm tra trực tuyến, làm bài trên máy tính bàn.

Toàn văn thông báo xem tại đây:

Thông báo số 527/TB-KHLN, 30/5/2023 về kiểm tra trình độ tiếng Anh của khóa 2022