Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế áp dụng với khóa QH2021 trở về trước:

Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa 2021 trở về trước

Quy chế áp dụng từ khóa QH2022

Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa 2022

Ngoài quy chế, có các hướng dẫn liên quan khác.

1. Trách nhiệm của sinh viên và xử lý vi phạm quy chế thi trong kỳ thi kết thúc học phần trình độ đại học

Trách nhiệm của sinh viên và xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi trình độ đại học (cập nhật 15h, 26/12/2022)

2. (đang cập nhật)