Hướng dẫn xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và  giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và giảng dạy học phần ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bài này có 2 phần:
– Phần 1: Văn bản số 4116 và Văn bản số 1011 của Đại học Quốc gia Hà Nội
– Phần 2: Văn bản số 357 của Khoa Các khoa học liên ngành triển khai thực hiện các văn bản nêu trên.

Từ khóa 2021 trở về trước, áp dụng theo Văn bản số 4116/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/12/2021 về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo trình độ đại học của ĐHQGHN. Với các khóa này, học phần ngoại ngữ không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy nhưng là điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Toàn văn Văn bản số 4116, mời xem tại đây Văn bản số 4116

Từ khóa 2022 trở đi, áp dụng theo Văn bản số 1011/ĐHQGHN-ĐT ngày 23/03/2023 về tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với các khóa này, học phần ngoại ngữ tính vào điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy và là điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ để xét tốt nghiệp và đồng thời vẫn phải học Học phần Ngoại ngữ B1 trong chương trình đào tạo để tích lũy tín chỉ và tính điểm, xếp hạng tốt nghiệp. Chỉ những sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhập học (với khóa 2022 là tính đến trước ngày 01/5/2023) thì được miễn học, miễn thi và điểm Học phần Ngoại ngữ B1 được quy đổi từ kết quả thi chứng chỉ ngoại ngữ đã sử dụng để công nhận đạt chuẩn đầu ra.

Toàn văn Văn bản số 1011, mời xem tại đây Văn bản số 1011

Triển khai thực hiện các hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Các khoa học liên ngành ban hành Thông báo số 357/KHLN-ĐT ngày 14/4/2023 với 2 nội dung:
1. Xác định chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên đại học
2. Tổ chức giảng dạy học phần ngoại ngữ trong các chương trình đào tạo đại học từ năm học 2023 – 2024

Toàn văn Văn bản số 357, mời xem tại đây Văn bản số 357