Về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên đại học

Về việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách miễn, giảm học phí đối với sinh viên đại học

Căn cứ Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

Khoa Các khoa học liên ngành hướng dẫn về việc nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên như sau:

1. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, MỨC MIỄN GIẢM VÀ HỒ SƠ:

1.1. Nguyên tắc

– Sinh viên đại học đang học các chương trình đào tạo của Khoa được miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ (miễn, giảm theo mức học phí ban hành).

– Sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm học phí khi hồ sơ đáp ứng đầy đủ các quy định.

– Hồ sơ nộp 1 lần cho toàn khóa học. Riêng đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo khi hết thời hạn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được ghi trong giấy xác nhận thì phải nộp giấy xác nhận mới (bản công chứng) có ghi rõ thời hạn mới thì được tiếp tục miễn, giảm theo quy định. Khi đang trong thời gian hưởng chính sách miễn, giảm học phí, nếu sinh viên không còn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải chủ động báo cáo ngày với Khoa để xem xét việc hưởng chính sách theo quy định.

1.2. Đối tượng, mức miễn giảm và hồ sơ cần nộp

TT Đối tượng Hồ sơ cần nộp
 Miễn học phí 
                      1Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:
1. Người có công với cách mạng: a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; c) Liệt sỹ; d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; h) Bệnh binh; i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; m) Người có công giúp đỡ cách mạng.
2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ.
– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng (bản sao công chứng).
      2      Sinh viên là người khuyết tật– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (bản sao công chứng).
3Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (từ 16 tuổi đến 22 tuổi) theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội(bản sao công chứng).
    4Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông  bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).
– Giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng (bản sao công chứng).
5Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. (Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ)– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).
– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (bản sao công chứng).
 Giảm 70% học phí 
6Sinh viên người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở: Thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển hải đảo (Quyết định số 353/QĐ-TTg) – Xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi (Quyết định số 861/QĐ-TTg)  – Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).
– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú (bản sao công chứng).
 Giảm 50% học phí 
7Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.– Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu).
– Giấy khai sinh (công chứng).
– Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp (công chứng)

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên là đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn và tiếp nhận, xử lý hồ sơ của sinh viên.

2.2. Sau khi bắt đầu học kỳ 01 tháng, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên cập nhật hồ sơ, rà soát bổ sung sinh viên thuộc diện hướng, không tiếp tục hưởng chính sách miễn giảm học phí trong học kỳ kế tiếp.

Lưu ý: Riêng với học kỳ II, năm học 2023 – 2024, Khoa tiếp tục nhận hồ sơ của sinh viên để xét hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. Sinh viên cần nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 1 trước ngày 29/02/2024.

2.3. Lưu trữ hồ sơ

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên lưu trữ hồ sơ từng học kỳ, bao gồm:

– Thông báo làm thủ tục miễn, giảm học phí của sinh viên.

– Các giấy chứng nhận sinh viên thuộc đối tượng chính sách (con thương binh, bệnh binh, hộ nghèo, cận nghèo…)

– Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng chính sách.

2.4. Kết thúc năm học, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và phòng Kế hoạch tài chính có trách nhiệm rà soát, tổng hợp số liệu thực hiện chính sách miễn, giảm học phí trong năm học, báo cáo Chủ nhiệm khoa./.

Tải mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí tại đây