Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Học bổng là khoản kinh phí mà học sinh, sinh viên của ĐHQGHN được nhận thông qua ĐHQGHN hoặc đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc của ĐHQGHN (gọi chung là đơn vị) nhằm hỗ trợ trang trải một phần chi phí sinh hoạt hoặc chi phí học tập, nghiên cứu tại ĐHQGHN.

Quy định này được ban hành kèm theo Quyết định số 5249/QĐ-ĐHQGHN, ngày 27/12/2014
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (thường gọi tắt là Quy định 5249).

Quy định quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN

Công văn sửa đổi quy định về điểm tính học bổng