Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng dạy học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 584/HD-ĐHQGHN ngày 20/2/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đánh giá chất lượng đào tạo thông qua phản hồi từ các bên liên quan, Khoa Các khoa học liên ngành (Khoa) khảo sát ý kiến của sinh viên đại học về việc giảng dạy các học phần trong học kỳ I, năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Tiến độ thực hiện

Sinh viên hoàn thành trả lời khảo sát trước 08h00 ngày 29/12/2023.

2. Trách nhiệm của sinh viên

2.1. Đọc hướng dẫn điền Phiếu trước khi trả lời để đảm bảo trả lời chính xác, khách quan, không nhầm lẫn nội dung trả lời giữa các học phần.

2.2. Mỗi học phần chỉ thực hiện một lần trả lời. Vì vậy, sinh viên chú ý khi thực hiện để đảm bảo việc trả lời được đầy đủ các câu hỏi và trả lời chính xác, khách quan.

2.3. Mỗi sinh viên trả lời khảo sát cho tất cả các học phần đã học trong học kỳ I, năm học 2023 – 2024.

3. Cách thức thực hiện

3.1. Khảo sát bằng phương thức trực tuyến với địa chỉ liên kết/QR của phiếu khảo sát cho mỗi lớp mời xem tại đây:

3.2. Vào 20h00, thứ 3, ngày 12/12/2023, Khoa phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên khóa 2023 về việc này để sinh viên thực hiện được thuận lợi. Hình thức trực tuyến và địa chỉ phòng Zoom đã gửi các lớp qua lớp trưởng vào ngày 11/12/2023.