Khảo sát ý kiến của sinh viên đại học về giảng dạy học phần học kỳ II năm học 2022 – 2023

Khảo sát ý kiến của sinh viên đại học về giảng dạy học phần học kỳ II năm học 2022 – 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 584/HD-ĐHQGHN ngày 20/2/2020 về việc đánh giá chất lượng đào tạo thông qua phản hồi từ các bên liên quan, Khoa Các khoa học liên ngành khảo sát ý kiến của sinh viên đại học về việc giảng dạy các học phần trong học kỳ II năm học 2022 – 2023 từ ngày 12/6/2023 đến trước 8h00, thứ 3, ngày 21/6/2023.

Tất cả sinh viên các ngành, các khóa đều tham gia trả lời khảo sát cho tất cả các học phần đã học trong học kỳ II năm học 2022 – 2023. Khảo sát được tiến hành trực tuyến. Sinh viên truy cập vào liên kết có Phiếu khảo sát dành cho lớp của mình trong văn bản dưới đây, để trả lời.

Thông báo số 573 về khảo sát giảng dạy học phần học kỳ 222