Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi hết học phần trong đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi hết học phần trong đào tạo trình độ đại học

Thực hiện việc phúc khảo kết quả thi của bài thi hết học phần với hình thức thi tự luận, trắc nghiệm (trừ các học phần thi trên máy tính), trắc nghiệm kết hợp tự luận, tiểu luận; không áp dụng với các hình thức thi khác. Toàn văn hướng dẫn xem tại đây

Sau khi công bố kết quả học tập của học kỳ, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ thông báo việc nhận đơn phúc khảo kết quả thi hết học phần. Sinh viên nộp đơn bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại thông báo.

Sinh viên cần hỗ trợ mời liên hệ: khln.daotao3@vnu.edu.vn