Điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với khoá 2021

Điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với khoá 2021

Ngày 22/6/2023, tại công văn số 2180/ĐHQGHN-ĐT, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các chương trình đào tạo đại học đối với khóa 2021 trở về trước như sau:

1. Việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa từ QH-2021 trở về trước: Áp dụng Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 297).

Toàn văn Hướng dẫn 297

2. Minh chứng trình độ ngoại ngữ đối với sinh viên các khóa từ QH-2021 trở về trước được xác định bằng một trong các hình thức sau đây:

– Chứng chỉ/Giấy xác nhận năng lực ngoại ngữ được quy định tại Mục 1 Công văn số 4116/ĐHQGHN-ĐT ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN.

Toàn văn Công văn 4116

– Chứng chỉ/Giấy xác nhận năng lực ngoại ngữ do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN cấp theo quy định tại Mục 4.1 Hướng dẫn 297 cho những sinh viên hoàn thành các học phần ngoại ngữ quy định tại Mục 2.2.1 của Hướng dẫn 297.

3. Các chứng chỉ sử dụng trong xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (kể từ ngày được cấp phép); ĐHQGHN không chấp nhận các chứng chỉ thi online.

4. Việc thay đổi các nội dung trên được áp dụng từ ngày 22/6/2023.

Toàn văn Công văn 2180

*** Dự kiến, 21h, thứ 2, 03/7/2023, tổ chức ZOOM trao đổi với sinh viên khóa 2021 về việc học ngoại ngữ để đạt chuẩn đầu ra.