Đăng kí địa chỉ cư trú và liên lạc của thân nhân sinh viên

Đăng kí địa chỉ cư trú và liên lạc của thân nhân sinh viên

Thực hiện Hướng dẫn số 2583/HD-ĐHQGHN ngày 02/8/2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về công tác sinh viên năm học 2022 -2023, Khoa Các khoa học liên ngành triển khai nhiệm vụ lập dữ liệu cư trú và liên lạc của thân nhân sinh viên như sau:

1. Nguyên tắc thực hiện

1.1. Công tác quản lý sinh viên về nơi cư trú là nhiệm vụ do cán bộ quản lý lớp sinh viên thực hiện theo đúng các nội dung do ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

1.2. Địa chỉ cư trú và liên lạc của thân nhân sinh viên khi cần thiết là dữ liệu quan trọng cần được quản lý, cập nhật và truy xuất kịp thời, thuận tiện khi có nhu cầu sử dụng.

1.3. Sinh viên có trách nhiệm báo cáo chính xác, đầy đủ thông tin được yêu cầu với Khoa (qua phòng Đào tạo và Công tác sinh viên). Khi có thay đổi, sinh viên phải cập nhật kịp thời.

2. Cách thức báo cáo của sinh viên

Trước ngày 15/11/2022, sinh viên báo cáo với Khoa qua báo cáo trực tuyến tại địa chỉ sau:

ĐĂNG KÍ ĐỊA CHỈ CƯ TRÚ

Chi tiết thông báo, mời sinh viên xem tại đây

Thông báo triển khai đăng kí địa chỉ cư trú của sinh viên năm học 2022 – 2023